Mành Sáo Tre Ngoài Trời ( TN 2cm)

200,000.00

Sản Phẩm Màn Tre Ngoài Trời Nan Tre Không Cạo Vỏ Lụa

#Manhsaotre ,
#mantrengoaitroi ,
#RèmtreChenang ,